Ansatte starter illojal konkurrerende virksomhet: "BedriftsRøveri"

"Utbrytersakene" kjenneregnes ved arbeidstakere som tar sikte på å slutte i en bedrift for å begynne egen virksomhet, i ansettelsestiden etablerer næringsvirksomhet som innebærer konkurranse med sin arbeidsgiver.

Foruten et alminnelig erstatningskrav, som fordrer et dokumentert økonomisk tap, må også andre rettslige sanksjoner vurderes.

En mulighet er å begjære midlertidig forføyning for Namsretten for å stoppe den nye virksomheten. Et annet alternativ er å bringe forholdet inn for Næringslivets Konkurranseutvalg - for brudd reglene om God Forretningsskikk

Ansatte starter illojal konkurrerende virksomhet: "BedriftsRøveri"

Til stadighet foretas oppstart av konkurrerende virksomhet av illojale medarbeidere, selv om de er i ansettelse hos sin arbeidsgiver.

"Utbrytersakene" kjenneregnes ved arbeidstakere som tar sikte på å slutte i en bedrift for å begynne egen virksomhet, i ansettelsestiden etablerer næringsvirksomhet som innebærer konkurranse med sin arbeidsgiver.

De fleste vet at mens de er ansatt er det grenser for hva man har anledning til å gjøre overfor sin arbeidsgiver, men en del tar allikevel sjansen. Å gå bak ryggen på sin arbeidsgiver er derfor en kalkulert risiko. En del bryr seg ikke om at attesten eller at forholdet ryker, men de tenker ikke over at arbeidsgiver kan gå til rettslige skritt mot dem og den nye virksomheten.

Såkalte "Utbrytersaker" eller "Bedriftsrøveri" er en del av den fare som ledelsen må være oppmerksom på

Hva kan "Røves"?

I prinsippet kan alt av verdi tas med til den konkurrerende virksomheten . Særlig aktuelt er å ta med hovedleverandører, forretningskonseptet, kundeportefølge – kundelister, nøkkelansatte, navn/profilering eller know - how.:

Enten bare noen av disse elementer eller i verste fall - alle.

Hva kan gjøres - flere alternativer

Når man får kunnskap om at et slik illojalt utbryterforhold er planlagt, eller på gang, vil det på et tidlig stadium være vanskelig å fastslå om det foreligger er økonomisk tap. Økonomisk tap kan gjerne bli tilfelle dersom det har forekommet "Klient/kunde-napping"

En mulighet er å begjære midlertidig forføyning for Namsretten for å stoppe den nye virksomheten. Et annet alternativ er å bringe forholdet inn for Næringslivets Konkurranseutvalg - for brudd reglene om God Forretningsskikk

Det er mulig å gjøre også det nye konkurrerende selskapet ansvarlig - dvs. at man ikke bare ansvarligjør utbryterne.

Ingen lovregulering

Man kan forundres over at disse forholdene ikke er lovregulert. Men, ansattes og tidligere ansattes handlefrihet reguleres ikke kun av den aktuelle arbeidskontrakt, som gjerne har bestemmelser om konkurranseforbud i en karensperiode.

Viktigst er hva som følger av det ulovfestede lojalitetsprinsipp i ansettelsesforhold, samt markedsføringslovens generalklausul; "i strid med god forretningskikk næringsdrivende i mellom".

Lojalitetsprinsippet

Selve prinsippet og retningslinjene ble første gang nedfelt av Høyesterett i "Viking dommen", i 1990, som jeg prosederte. Høyesterett fastslo:

" Det må være helt klart at de ikke hadde adgang til å opptre i strid med arbeidsgiverens interesser med henblikk på å fremme egne næringsinteresser. At de var misfornøyd med bedriftens ledelse, kan i denne relasjon ikke tillegges vekt."

Disse retningslinjene har blitt lagt til grunn i flere etterfølgende avgjørelser i forskjellige rettinstanser.

Dette ulovfestede lojalitetsprinsipp er av betydning i forhold til den ansatte, eller tidligere ansatte, og også i forhold til den ny-oppstartede virksomheten.

Viktig tidsgrense

Handlefriheten er særlig begrenset mens utbryterne ennå er i ansettelsesforhold hos sin arbeidsgiver, men også når forholdet er oppsagt - og oppsigelsesfristen fortsatt løper.

Etter oppsigelsesfristens utløp er handlefriheten større for de tidligere ansatte.

Hvis handlekraft -ta action

Skuffede følelser og sinne er arbeidsgivers vanligste reaksjoner. Det fører som regel ingen steds hen. Noen ledere lar saken ligge på tross av stor irritasjon.

Men bør man ikke som arbeidsgiver følge og forfølge, visse prinsipper? - spesielt de grovt illojale handlinger. Det må "tas action", ovenfor de aktuelle utbrytere, også pga. den signaleffekt man vil gi fra bedriften - både innad og utad

Det er viktig å agere raskt i "Utbrytersaker", og ikke la humla suse pga. skuffelsen.

Ved å gi kamp mot den nystartede konkurrenten kan man gjerne stikke kjepper i hjulene for utbryteren - og selv få erstatning

Kontaktinfo

Skjerve-Nielsen & Co

Akersgt 45,
Backegården i Grensen,
0158 Oslo

Telefon: 22 41 12 80
Mobil: 95 99 93 85
Mail: advokat@s-n.as
Back to Top